Schoolkosten

Ouderbijdrage

De school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergoeding voor leer- en werkboeken die noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school ontvangt echter geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar die de school de leerlingen wel wil aanbieden omdat wij dat belangrijk vinden.

Om deze activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van de opleiding waar uw zoon of dochter staat ingeschreven. De bijdrage bestaat uit:

  • algemene schoolkosten, het betreft hier een vergoeding voor onder andere verzekeringen, schadefonds, contributies, ouderavonden en vieringen;
  • materialen en gereedschappen, het betreft hier een vergoeding voor het gebruik van atlassen, woordenboeken, opleidingsmaterialen of de aanschaf van gereedschap en kleding;
  • overige schoolkosten, het betreft hier een vergoeding van de kosten voor het bieden van specifieke onderwijsstromen, de iPad, extra activiteiten die primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen (onder andere excursies en introductiekampen).

De hoogte van die ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding met instemming van de Medezeggenschapsraad van de school. Om de kosten beheersbaar te houden, hanteert de school de landelijke gedragscode schoolkosten voorgezet onderwijs. Een overzicht van de ouderbijdrage per leerjaar staat kunt u vinden via onderstaande link. Uiterlijk in september ontvangen ouders per mail een link naar een betalingssysteem.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat als ouders niet bereid zijn deze bijdrage te voldoen, de school dit niet kan verplichten. Daartegenover staat dat uw zoon of dochter dan mogelijk geen gebruik kan maken van de extra voorzieningen, of dat u bepaalde materialen voor de opleiding van uw zoon of dochter zelf dient aan te schaffen of dat uw zoon of dochter niet kan deelnemen aan de specifieke onderwijsstroom of deel kan nemen aan de extra activiteiten die vanuit de ouderbijdrage worden bekostigd. Voor zover deze activiteiten onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma wordt een vervangende opdracht op school georganiseerd.

Als ouders als gevolg van hun financiële situatie niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, is dat een andere situatie. Ouders kunnen dan in aanmerking komen voor kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage dan wel de gereedschappen of iPad/laptop in bruikleen ontvangen. Kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage betekent dat u niet hoeft te betalen, maar wel gebruik kunt maken van de extra voorzieningen. De school heeft hierover afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland. De Stichting verzorgt voor de school de inkomenstoets. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan betaalt de Stichting de helft van kosten van de excursies. De overige kosten en het in bruikleen geven van gereedschappen en iPad of laptop is dan voor rekening van de school. U dient zich hiervoor aan te melden bij Stichting Leergeld Zuidwest Friesland via de website Samenvoorallekinderen.nl. Via www.samenvoorallekinderen.nl/ouders komt u direct in de aanvraag hoek terecht.

Leer- en werkboeken

De school stelt voor alle leerlingen de leer- en werkboeken kosteloos ter beschikking. Deze boeken zijn gebruiksmaterialen, die de school meerdere jaren wenst te gebruiken. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zuinig met deze materialen omgaan en niet in deze boeken schrijven, dus ook niet in bepaalde werkboeken. Dit wordt vooraf duidelijk aangegeven. Mocht de school desondanks constateren dat de boeken een volgend schooljaar niet meer bruikbaar zijn, dan zal de school de kosten bij de ouders/verzorgers in rekening brengen

Overzicht schoolkosten

Ouders ontvangen voor 15 oktober een e-mail met daarin een link om de bijdrage via iDeal te voldoen. Een overzicht van de specifieke schoolkosten en ouderbijdrage is terug te vinden in Documenten.

In verband met Covid-19 komen alle excursies in schooljaar 2020/2021 te vervallen. Bij wijzigingen wordt u via de schoolapp geïnformeerd. 

Verzekering

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen, gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde stichting. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten.

Verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

- € 12.500,- per persoon in geval van overlijden
- € 60.000,- maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit
- € 3.000,- maximaal per persoon voor geneeskundige kosten
- fysiotherapie (voor ongevallen na 1 juni 2019) 15 behandelingen
- € 3.000,- maximaal per persoon voor tandheelkundige kosten
- reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers € 0,19 per km met een maximum van € 100, -
- € 1.500,- maximaal per persoon bij molest en schade aan eigendommen