Ondersteuning

Algemeen

We streven ernaar een school te zijn met een prettig leef- en leerklimaat, een school waar jongeren zich thuis mogen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren en om je te kunnen ontwikkelen. In de begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de individuele behoeften van de leerling.

In onze schoolorganisatie werken docenten samen in een afdeling. Elke afdeling bestaat uit docenten die samen met de afdelingsleider verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in hun klassen. Er is een overlegstructuur zodat er regelmatig overleg is met elkaar, over organisatorische thema’s maar daarnaast ook frequent over zaken die de ondersteuning en begeleiding van leerlingen betreffen. Dit betreft afdelingsbijeenkomsten, maar ook leerlingenbesprekingen, mentoren overleg en rapportbesprekingen.

Elke afdeling heeft één of meer leerlingbegeleiders die de mentoren ondersteunen bij hun begeleidende taak. In samenwerking en afstemming met de afdelingsleider worden de activiteiten rondom leerlingbegeleiding gecoördineerd. Leerlingbegeleiders overleggen regelmatig met de zorgcoördinator en vormen samen met de vertegenwoordigers van de verschillende externe organisaties het Intern Zorg Overleg (IZO).

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (naast de basisondersteuning) heeft het Marne college twee specifieke voorzieningen in de school:

  • Passpunt 7- leerwegen vmbo bb/kb – Schoolstraat 7 Bolsward
  • Passpunt 1 - leerwegen gt/havo/vwo – Schoolstraat 1 Bolsward

Beide Passpunten bieden de mogelijkheid aan leerlingen om in een aparte setting in de school begeleiding te krijgen bij het leerproces en/of de lesstof. Het primaire proces staat centraal en de didactische en pedagogische ondersteuning is in eerste instantie gericht op het blijven volgen van het opleidingstraject. 

Daarnaast bieden de Passpunten ook de mogelijkheid aan docenten voor collegiale ondersteuning en advisering in het omgaan met ‘moeilijke leerlingen’. De docent wordt niet alleen (tijdelijk) ontlast door het plaatsen van een leerling in het Passpunt, maar de vaste begeleider van het Passpunt (orthopedagoog) is ook de vaste aanspreekpersoon voor het docententeam voor individuele vragen. Daarnaast kan door observatie en onderzoek meer duidelijk worden gemaakt over de problematiek van de leerling(en) en kunnen gerichte handelingsadviezen worden gegeven. De orthopedagoog van de school speelt hierbij een belangrijke rol. 


Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel leggen wij vast welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen. Dit zowel voor leerlingen met als zonder extra ondersteuningsbehoefte.

→ Schoolondersteuningsprofiel

Mentor

De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Ouders en de mentor dragen samen de verantwoordelijkheid voor de leerling op school. Goed contact is daarom heel belangrijk. De mentor heeft op verschillende manieren contact met ouders.  Zo kennen we de "driegesprekken" een gesprek tussen leerling, ouder en mentor over de voortgang. Deze driegesprekken worden twee keer per jaar gevoerd. Daarnaast zijn er ouderavonden en in sommige afdelingen worden tienminutengesprekken gehouden waarin ouders kunnen spreken met een vakdocent van hun kind. Ouders kunnen altijd contact leggen met de mentor als ze vragen hebben.

MENTORLES EN COACHUUR
De mentorles is een les die iedere week terugkomt. Voor de mentorlessen maakt de mentor in de onderbouw gebruik van de methode ‘Tumult’. Het doel is dat leerlingen zich zo snel mogelijk thuis gaan voelen op het Marne college en dat ze leren hoe je het leer- en maakwerk zo goed mogelijk kunt aanpakken. Naast de reguliere mentorlessen krijgen onze leerlingen in de onderbouw ook les in 21-eeuwse vaardigheden en wordt de methode ‘Rots en Water’ gebruikt om te leren voor je zelf op te komen en te leren samenwerken met anderen. In de bovenbouw maakt de loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijk deel uit van de taak van de mentoren. 

De mentor is ook coach van de leerling. Elke leerling heeft naast de mentorlessen regelmatig een coachuur. Tijdens dit coachuur wordt (individueel en groepsgewijs) aandacht besteed aan de voortgang van de studie en de inzet via extra lessen.

Hieronder een korte schets van de overige verschillende betrokkenen op het gebied van ondersteuning en begeleiding: 

Leerlingbegeleiding en orthopedagoog

Elke afdeling heeft één of meer leerlingbegeleiders. Zij ondersteunen en begeleiden de mentoren. Een leerlingbegeleider wordt ingezet op het moment dat een mentor ondersteuning nodig heeft bij de begeleiding van een leerling bij sociaal emotionele problemen, als hulp door externe instanties nodig is of als een leerling behoefte heeft aan meer ondersteuning dan de mentor kan bieden.

De leerlingbegeleider kan de hulp inschakelen van de orthopedagoog in de school voor nader onderzoek, observatie of handelingsadviezen. Ook kan de orthopedagoog ondersteunen bij het samenstellen van een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP).

Een voorbeeld van een OPP kunt u vinden onder "documenten". 

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinator vervult een centrale rol binnen de structuur van begeleiding en ondersteuning van het Marne college. De zorgcoördinator kan in beeld komen als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor en de leerlingbegeleider binnen de afdeling kunnen bieden. De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor de afstemming met externe organisaties en vormt de linking-pin naar het samenwerkingsverband Fultura in het kader van passend onderwijs.

Externe begeleiding

Verschillende externe organisaties bieden (extra) begeleiding en zorg en zijn bereikbaar voor vragen van leerlingen en ouders. Voorbeelden zijn GGD, Schoolmaatschappelijk werk/gebiedsteam, VNN, Jongerenwerk, Leerplicht. De ondersteuning loopt via de coördinator leerlingenzorg van de betreffende afdeling.

Dyslexie of dyscalculie

Met leerlingen bij wie door nader onderzoek dyslexie of dyscalculie is vastgesteld en die een dyslexieverklaring hebben worden afspraken gemaakt over aanvullende begeleidingsmogelijkheden in de reguliere lessen en/of bij toetsen/examens. Ook kunnen leerlingen in overleg met de docent gebruik maken van een laptop. Op de laptop is het speciale softwareprogramma Kurzweil geïnstalleerd.

Het dyslectie- en het dyscalculieprotocol van het Marne college  kunt u hieronder vinden. 

Regels en protocollen
Dyslexieprotocol Marne College 2022 2024 
Regels en protocollen
Dyscalculieprotocol Marne College 2022 2024 

Vertrouwenspersoon

Voor leerlingen is een contactpersoon in de school aanwezig. Deze is te bereiken via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de school. Zij komt evt. in actie wanneer er sprake is van grensoverschrijdende situaties waarbij bemiddeling en een zorgvuldige bewaking van het proces vereist is. In eerste instantie wordt  deze contactpersoon benaderd. In tweede instantie is er voor leerlingen en ouders een externe vertrouwenspersoon aanwezig.

Contactpersonen

Leerlingbegeleiders:

De namen van de leerlingbegeleiders kunt u vinden op de bewaarkaart

Zorgcoördinatoren:

De namen van de zorgcoördinatoren kunt u vinden op de bewaarkaart 

U kunt contact opnemen door een bericht te sturen via de schoolapp of door te bellen met het algemene nummer (0515-482482) en te vragen naar de betreffende begeleider.