Inspraak en betrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is gekozen uit en door docenten, ouders en leerlingen. De school  heeft daarnaast vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) van de drie CVO-scholen. De GMR adviseert en beslist mee op stichtingsniveau. Voor verslagen van recente  MR vergaderingen, de vergaderdata en het Jaarverslag verwijzen wij u naar "Documenten". 
E-mailadres MR: mr@marnecollege.nl 

Ouderraad en ouderpanel

Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor ons. De terugkoppeling van de leerlingen en hun ouders stelt de school in staat de kwaliteit te bewaken en gewenste aanpassingen te doen. De Inspectie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vinden deze verantwoording ook een vereiste. Bij ons kunnen ouders op meerdere manieren participeren: via de ouderraad, oudergeleding van de (G)MR of via een ouderpanel. De school kent één ouderraad voor de gehele school en verschillende ouderpanels voor de afdelingen.

De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. De ouderraad heeft een adviserende en initiërende rol. De ouderraad vormt mede het klankbord voor de ouders die in de MR zitten. E-mailadres ouderraad: ouderraad@marnecollege.nl

Wij stellen het erg op prijs dat ouders deelnemen aan het panelgesprek van de afdeling van hun kind. De doelstelling is, net als bij ouderraad, het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Het verschil is dat het ouderpanel per jaar varieert: elk jaar kunnen ouders deelnemen aan een panelgesprek van de afdelingen waar hun kind het onderwijs volgt of een combinatie van afdelingen. Ouders hebben dus niet permanent zitting in een ouderpanel. Een oproep aan ouders om deel te nemen wordt dan ook jaarlijks uitgezet.

Voor en door leerlingen

Op het Marne college vinden wij jou belangrijk. Je kunt plaatsnemen in de leerlingenraad, feestcommissie of in de redactie van de schoolkrant.

Leerlingenraad

Op het Marne college zijn jouw wensen belangrijk! De leerlingenraad van het Marne college zorgt ervoor dat je middelbare schooltijd zo fijn mogelijk wordt. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van verschillende leerjaren en leerwegen. Een aantal leerlingen uit de leerlingenraad heeft ook zitting in de (G)MR. Er is frequent overleg tussen de leerlingenraad en de rector van het Marne college. De leerlingenraad is een waardevol orgaan om het beleid te toetsen en om de leerlingen daadwerkelijk een stem te geven bij ontwikkelingen binnen de school. Je wordt hier serieus genomen, jij bent als leerling namelijk waar deze school om draait. Niet alleen jij groeit en verlegt je grenzen, maar de school ook. De leerlingenraad werkt hier aan mee, we laten jouw stem horen en denken mee over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Het E-mailadres van de leerlingenraad is: leerlingenraad@marnecollege.nl.

Activiteitencommissie

Tille nei Wille is de activiteitencommissie van het Marne College. De commissie bestaat uit ongeveer vijftien leerlingen en twee coördinerende docenten.

Tille nei Wille organiseert elk schooljaar aan het begin van het schooljaar een onderbouwfeest voor alle leerlingen van klas één tot en met drie. Rond Sinterklaas is Tille nei Wille voor één dag Sinterklaas en mogen alle leerlingen hun schoen zetten. Vlak voor de kerstvakantie wordt het jaarlijkse, succesvolle Kerstgala georganiseerd waarbij alle leerlingen én docenten in hun mooiste galaoutfit naar school komen. Voor alle tortelduifjes op onze school is er rond Valentijnsdag de mogelijkheid om een roos te verzenden naar hun secret love of beste vriend(in). Natuurlijk vergeet Tille nei Wille ook het Paasfeest niet en kunnen leerlingen een leuk prijsje winnen met het zoeken van paaseieren.

Volg Tille nei Wille op social media:
Facebook – TNW marnecollege
Instagram – @tnw_marnecollege

Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen, worden gedurende het schooljaar toetsen afgenomen, de zogenaamde DIA-toetsen (volgsysteem voor het voortgezet onderwijs). Uiteraard worden de resultaten aan de ouders verstrekt. Ook worden de resultaten weergegeven in Magister. Omdat Magister door ouders op elk willekeurig moment is in te zien, is er geen directe noodzaak meer om frequent rapporten mee te geven aan de leerlingen. Alleen aan het eind van het schooljaar krijgen alle leerlingen een eindrapport mee naar huis.

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende geplande contactmomenten, waarvoor u wordt uitgenodigd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ouderavonden, waarbij u geïnformeerd worden over diverse onderwerpen en om tienminutengesprekken, waarbij u samen met uw kind de mogelijkheid heeft om te spreken met de vakdocenten van uw kind. Ook kent het Marne college de zogenaamde ‘driegesprekken’, een gesprek tussen leerling, mentor en ouder, dat twee keer per jaar plaatsvindt.