Inspraak en betrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is gekozen uit en door docenten, ouders en leerlingen. De MR van het Marne college heeft daarnaast vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) van de drie CVO-scholen. De GMR adviseert en beslist mee op stichtingsniveau. Voor agenda's en verslagen van recente MR vergaderingen, verwijzen wij u naar "Documenten". 

Ouderraad en ouderpanel

Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor ons. De terugkoppeling van de leerlingen en hun ouders stelt de school in staat de kwaliteit te bewaken en gewenste aanpassingen te doen. De Inspectie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vinden deze verantwoording ook een vereiste. Bij ons kunnen ouders op meerdere manieren participeren: via de ouderraad, oudergeleding van de (G)MR of via een ouderpanel. De school kent één ouderraad voor de gehele school en verschillende ouderpanels voor de afdelingen.

De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. De ouderraad heeft een adviserende en initiërende rol. De ouderraad vormt mede het klankbord voor de ouders die in de MR zitten. 

Wij stellen het erg op prijs dat ouders deelnemen aan het panelgesprek van de afdeling van hun kind. De doelstelling is, net als bij ouderraad, het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Het verschil is dat het ouderpanel per jaar varieert: elk jaar kunnen ouders deelnemen aan een panelgesprek van de afdelingen waar hun kind het onderwijs volgt of een combinatie van afdelingen. Ouders hebben dus niet permanent zitting in een ouderpanel. Een oproep aan ouders om deel te nemen wordt dan ook jaarlijks uitgezet.

Voor en door leerlingen

Op het Marne college vinden wij jou belangrijk. Je kunt plaatsnemen in de leerlingenraad of in de  feestcommissie.

Leerlingenraad

Op het Marne college zijn jouw wensen belangrijk! De leerlingenraad van het Marne college zorgt ervoor dat je middelbare schooltijd zo fijn mogelijk wordt. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van verschillende leerjaren en leerwegen. Een aantal leerlingen uit de leerlingenraad heeft ook zitting in de (G)MR. Er is frequent overleg tussen de leerlingenraad en de rector van het Marne college. De leerlingenraad is een waardevol orgaan om het beleid te toetsen en om de leerlingen daadwerkelijk een stem te geven bij ontwikkelingen binnen de school. Je wordt hier serieus genomen, jij bent als leerling namelijk waar deze school om draait. Niet alleen jij groeit en verlegt je grenzen, maar de school ook. De leerlingenraad werkt hier aan mee, we laten jouw stem horen en denken mee over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Het e-mailadres van de leerlingenraad is: leerlingenraad@marnecollege.nl.

Activiteitencommissie

Tille nei Wille is de activiteitencommissie van het Marne college. De commissie bestaat uit ongeveer vijftien leerlingen en twee coördinerende docenten.

Jaarlijks verzorgen zij diverse activiteiten voor leerlingen, o.a. een onderbouwfeest en het Kerstgala. 

Volg Tille nei Wille op social media:
Facebook – TNW marnecollege
Instagram – @tnw_marnecollege

Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen, worden gedurende het schooljaar toetsen afgenomen, de zogenaamde DIA-toetsen (volgsysteem voor het voortgezet onderwijs). Indien wenselijk kunnen de ouders inzage krijgen in de resultaten, bijv. tijdens een driegesprek. Ook worden de resultaten weergegeven in Somtoday. Omdat Somtoday door ouders op elk willekeurig moment is in te zien, is er geen directe noodzaak meer om frequent rapporten mee te geven aan de leerlingen. Alleen aan het eind van het schooljaar krijgen alle leerlingen een eindrapport mee naar huis.

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende geplande contactmomenten, waarvoor u wordt uitgenodigd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ouderavonden, waarbij u geïnformeerd wordt over diverse onderwerpen en om de zogenaamde ‘driegesprekken’, een gesprek tussen leerling, mentor en ouder, dat twee keer per jaar plaatsvindt. In de afdeling vmbo worden daarnaast nog tienminutengesprekken gehouden, waarbij u samen met uw kind de mogelijkheid heeft om te spreken met de vakdocenten van uw kind.