Afspraken

Huisregels

 1. We vragen de leerlingen de aanwijzingen van medewerkers direct en zonder tegenspraak op te volgen. 
 2. Je bent als leerling van het Marne college binnen en buiten de school aanspreekbaar op je gedrag. 
 3. Voor het begin van het eerste lesuur en tijdens pauzes verblijf je buiten, op de begane grond of in de kantine.
 4. Als je geen les hebt, verblijf je in de kantine of beneden in de hal. Je houdt je rustig of gaat daar rustig aan het werk. Zo worden andere lessen niet verstoord.
 5. Als je uit de les gestuurd wordt, ga je zonder discussie het lokaal uit en meld je je bij het Leerlingenbureau.
 6. Als je ziek bent, meldt één van je ouders/verzorgers dit voor 8.30 uur via de schoolapp.
 7. Als je te laat komt meld je je bij het Leerlingenbureau voordat je naar de les gaat.


8. Eten en drinken is alleen in de kantine en in de hal toegestaan, in de pauzes en tijdens tussenuren. Dat houdt in dat eten en drinken in de leslokalen niet toegestaan is. 
9. Fietsen worden in de voor leerlingen bestemde rekken gestald. Bromfietsen worden gestald op de daarvoor bestemde plekken. Je zet de (brom)fiets op slot. Het stallen van (brom)fietsen is op eigen risico 
10. Roken op het schoolterrein is niet toegestaan.
11. Jassen hangen in de garderobe of zijn in je kluisje en worden niet meegenomen naar het lokaal. Het dragen van een pet e.d. in de klas is niet toegestaan. 
12. Mobieltjes zijn in de klas niet toegestaan. Bij de start van de les worden de mobieltjes in de telefoontas geplaatst die in elk lokaal aanwezig is. Alleen als de docent het uitdrukkelijk aangeeft mag een mobieltje gebruikt worden en dan ook slechts voor onderwijsdoeleinden.

  Leerlingenstatuut 

  In afstemming met de leerlingenraad is een leerlingenstatuut opgesteld en van kracht. Hierin worden de rechten/plichten van de leerlingen omschreven.

  Plaatsingsprocedure en -criteria

  De rector (als eindverantwoordelijke) baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool. De overheid heeft bepaald dat dit advies bindend is. Het kan zijn dat het schooladvies wordt aangepast naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere erkende eindtoets. In dat geval baseert de rector (als eindverantwoordelijke) zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

  Als een leerling is aangemeld bij Marne college, gaat de school als volgt te werk:

  1. Ouders en leerlingen ontvangen een kaart ter bevestiging van hun aanmelding;
  2. In juni krijgen ouders een mail met daarin informatie over de klas en het niveau waarin de leerling is geplaatst. De leerling weet dan ook bij wie hij/zij in de klas zit. In de mail staat het moment waarop de kennismaking voor de zomervakantie plaatsvindt vermeld. In deze brief staat ook vermeld wanneer en hoe laat de leerling voor het eerst op school verwacht wordt.

  Voor de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool leidend, hierbij speelt de Friese plaatsingswijzer een rol. Op basis van de score van de eindtoets kan een leerling op een hoger niveau geplaatst worden. De plaatsingscommissie van het Marne college bekijkt al deze onderdelen. Daarna besluiten zij op welk niveau de leerling start bij het Marne college.

  Ziekmelden en verlof aanvragen


  Ziekmelden

  Via ‘formulieren’ in de schoolapp kunt u uw kind ziek melden. U ontvangt geen bevestigingsmail van ziekmeldingen en aanvragen voor kort (medisch) verlof. Deze worden zo spoedig mogelijk door de administratie verwerkt in Somtoday. U kunt uw aanvraag via Somtoday bekijken.

  Verlof aanvragen 

  Op dezelfde plek in de schoolapp kunt u ook verlof aanvragen. Dit moet vijf weken voor aanvang van het verlof worden aangevraagd. Bij verlof is een akkoord van de school nodig. U ontvangt een mail waarin de school toestemming geeft voor het verlof. In de Verlof Brochure staat beschreven welke soorten verlof er zijn.

  Regels en protocollen
  Verlof Brochure

  Leerplicht

  De toekomst van onze leerlingen staat centraal in het onderwijsproces, wij streven naar betrokken en betekenisvol onderwijs. Dat betekent dat het belangrijk is dat leerlingen op school zijn als er les wordt gegeven. Samen met de leerplicht ambtenaar zijn wij er verantwoordelijk voor om leerlingen hierin te stimuleren en op aan te spreken als het mis gaat. De wet geeft daarvoor ook een aantal regels.

  Wat is leerplicht?

  Leerlingen zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna zijn ze tot hun achttiende verjaardag volledig leerplichtig, behalve als ze minimaal een mbo2‐, havo‐ of vwo-diploma hebben (de zogeheten startkwalificatie). Een leerplichtambtenaar controleert of leerlingen en hun ouders zich aan de leerplicht houden. Iedere gemeente heeft eigen leerplichtambtenaren. De contactinformatie van de leerplichtambtenaren staat op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân.

  Wanneer onderneemt de school actie?

  Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. Daarom brengt de school hen op de hoogte van ongeoorloofd verzuim. Dit kan in eerste instantie telefonisch. Na een aantal keren wordt er ook per mail contact gelegd met ouders. Is er geen verbetering, dan volgt een gesprek op school met de leerling, de ouders en de mentor. Is er vervolgens nog geen verbetering, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

  Het Marne college is verplicht om bij de leerplichtambtenaar te melden dat leerlingen zonder geldige reden meer dan 16 uur les‐ of praktijktijd gedurende vier opeenvolgende lesweken verzuimen. De school is ook verplicht om regelmatig te laat komen en het zogeheten ‘luxeverzuim’ rondom vakanties te melden.

  Als een leerling 18 wordt

  Naar aanleiding van aanpassingen in wet- en regelgeving, mag een leerling als hij of zij 18 jaar wordt alleen zelf aangeven of zijn of haar ouders inzage mogen hebben in Somtoday en de schoolapp. Op de dag dat de leerling 18 jaar wordt, wordt voor ouders de toegang automatisch geblokkeerd. De leerling kan een e-mail sturen naar toestemming@cvo-zwfryslan.nl met het bericht dat de ouders weer toegang mogen hebben tot de gegevens. Deze mail wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de centrale leerling administratie (CLA). De CLA zorgt ervoor dat dit wordt aangepast. 

  Veiligheid, informatiebeveiliging en privacy

  Het is belangrijk dat leerlingen en personeel veilig zijn op school. De school werkt hier elke dag hard aan. Hieronder en bij  "Documenten" is het schoolveiligheidsplan te vinden. Dit plan beschrijft de wijze waarop de school om gaat met de veiligheid van leerlingen. Het schoolveiligheidsplan omvat preventieve maatregelen, schoolregels, procedures bij incidenten en allerlei protocollen waaronder het protocol fysieke veiligheid gebouw en omgeving en het pestprotocol.

  → Schoolveiligheidsplan

  Privacy

  De school gaat zorgvuldig om met de privacy van uw zoon/dochter. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van uw zoon/dochter, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van uw zoon/dochter vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.                                                                                                                             De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlingengegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  In het privacyreglement en privacyverklaring CVO Zuid-West Fryslân is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen:

  → Privacyreglement

  → Privacyverklaring (beknopt)

  sponsorbeleid

  De regels rondom sponsoring zijn vastgelegd in het document Beleid sponsoring CVO Zuid-West Fryslân

  Meldcode

  Stichting CVO Zuid-West Fryslân is samen met de scholen verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de begeleiding van haar leerlingen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook geldt ook voor leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

  Wij verwachten van medewerkers van CVO Zuid-West Fryslân dat zij in alle contacten met leerlingen alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Alle medewerkers moeten effectief reageren op deze signalen. Wij streven ernaar dat het mogelijke geweld gezien en gestopt wordt en we bieden hulp bij de gevolgen ervan.

  CVO Zuid-West Fryslân gebruikt het afwegingskader Meldcode zodat de beroepskrachten die binnen de school werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Contactfunctionaris binnen de school is de zorgcoördinator De Meldcode is hieronder te vinden:

  → Afwegingskader Meldcode

  Klachtenregeling

  Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg opgelost. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. In de klachtenregeling leest u hoe u uw klacht kunt melden en hoe de school deze afhandelt.

  Klachtenregeling

  Uitgangspunt hierbij is dat de klacht daar wordt opgelost, waar deze is ontstaan, dat wil zeggen met de direct betrokkenen. Lukt dit niet dat kunt u naar de schoolleiding of het College van Bestuur. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke klachtencommissie voor Christelijk onderwijs. Zowel ouders als leerlingen kunnen een klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie gaat – voordat de klacht in behandeling wordt genomen – eerst na of u de klacht al op school hebt aangekaart en of de procedure daar is doorlopen.

  Aansprakelijkheid

  De school is niet aansprakelijk voor diefstal van en voor schade aan fietsen, kleding, brillen, mobieltjes enzovoort. Om eigendommen op een veilige plaats te bewaren kunnen de leerlingen gebruik maken  van hun kluisje. De school doet door middel van surveillance en videobewaking al het mogelijke om diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen te voorkomen. Iedereen is aansprakelijk voor de schade die hij/zij toebrengt aan de schoolgebouwen en –terreinen en aan eigendommen van de school, van personeelsleden of van medeleerlingen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en dergelijke, wanneer leerlingen onrechtmatig het schoolterrein verlaten tijdens schooluren.

  Gedragscode social media

  Het is belangrijk dat iedereen op onze school zich veilig voelt, ook bij contact via internet en sociale media met klasgenoten en andere betrokkenen bij de school. Het is goed te beseffen dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor eigen berichten en het delen van berichten van anderen via sociale media. Daarom hebben we regels opgesteld over het gebruik van sociale media op en over de school. Deze regels gelden dus ook als een leerling thuis met sociale media bezig is en iets schrijft over school of over andere leerlingen. Lees hieronder de gedragscode social media

  → Gedragscode social media