Over Marne college

Het Marne college is een brede scholengemeenschap met ruim 950 leerlingen. Het is een echte regio-school die met name het brede (plattelands)gebied van Súdwest Fryslân bedient. Het Marne college heeft als scholengemeenschap een sterk verankerde positie in de regio Zuid West Friesland. Het onderwijs op het Marne college strekt echter verder dan de school en de regio. Alles is erop gericht om kennis op te doen over, te leren van en een plek te vinden in de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg. 

PROFIEL MARNE COLLEGE

Het Marne college is een brede scholengemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Pluriformiteit is een kenmerk van onze huidige samenleving en het Marne college wil midden in deze samenleving staan. We schenken bewust aandacht aan de verscheidenheid in maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden. We leren leerlingen om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met mensen van allerlei aanleg en belangstelling. Alle lessen vinden dan ook plaats in de 2 gebouwen waar leerlingen van alle niveaus door elkaar lopen, met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

De medewerkers van het Marne college stimuleren en motiveren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze, ongeacht het niveau waarop zij onderwijs volgen, goed kunnen presteren. We zorgen voor een veilig schoolklimaat waarin leerlingen enerzijds kunnen leren, om zo goed voorbereid te zijn op hun vervolgopleiding, anderzijds waar ze kunnen groeien tot zelfbewuste, sociale burgers die zich staande kunnen houden en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de veranderende maatschappij. 

Leerlingen en medewerkers gaan op een plezierige manier met elkaar om en behandelen elkaar met respect. Er is sprake van een aanspreekcultuur, de deuren staan open, iedereen is benaderbaar en heeft aandacht voor elkaar. 

Kort samengevat:

Het Marne college is een persoonlijke, kleinschalige school waar kwalitatief, eigentijds, toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Binnen een duidelijke structuur is er aandacht voor iedereen en wordt waar mogelijk maatwerk geleverd.

We streven er naar leerlingen steeds meer zelfverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. We bieden een veilige omgeving en leren leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om te gaan. 


  Schoolplan

  Een nadere uitwerking van de visie en missie van het Marne college staat verwoord in het Schoolplan 2021-2025 

  Informatie
  Schoolplan Marne college 2021 - 2025

  Burgerschapsvorming op het Marne college

  Het Marne college is een brede scholengemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het Marne college staat midden in de samenleving (mienskip). We schenken bewust aandacht aan de verscheidenheid in maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden. We leren leerlingen kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. We vinden het belangrijk dat leerlingen omgaan met anderen van allerlei aanleg en belangstelling. Alle lessen vinden plaats in drie gebouwen aan de Schoolstraat, waar leerlingen van alle onderwijssoorten door elkaar lopen, met elkaar samen werken en van elkaar leren.

  Deze uitgangspunten, verwoord in het Schoolplan 2021-2025, vormen de basis voor burgerschapsonderwijs op het Marne college. Het ministerie vraagt van de scholen om actief te werken aan burgerschapsvaardigheden. Het Marne college heeft de visie hierop als volgt geformuleerd:

  ‘Goed burgerschapsonderwijs gaat over leerlingen toerusten om zich als burger te kunnen manifesteren in sociale, maatschappelijke en politieke contexten. Naast het ontwikkelen van allerlei kennis, vaardigheden en houdingen, die leerlingen in staat stellen om zich zelfstandig als burger te manifesteren, zijn ook het opdoen van ervaringen en het ontwikkelen van handelingsperspectieven belangrijke onderdelen van burgerschapsvorming. Daarmee rusten we leerlingen toe op hun huidige en toekomstige rol als burger.’

  Drie deelthema’s als basis

  Het Marne college is wat burgerschapsvorming betreft een ‘school in de groei’. De komende twee schooljaren worden drie deelthema’s nader uitgewerkt: 

  1. Democratische rechtsstaat (o.a. lessen burgerschap, maatschappijleer, filosofie, 21 VA)
  2. Maatschappelijk handelen (o.a. samenwerken, verbinding met de wereld om ons heen, aandacht voor maatschappelijke vraagstukken)
  3. Omgaan met verschillen (o.a. levensbeschouwing en cultuur, genderdiversiteit, sociale en politieke verschillen, omgaan met conflicten)

  Wat zien we concreet in de school van burgerschapsvorming?

  Er gebeurt binnen de school al veel op het gebied van burgerschapsonderwijs. Concrete voorbeelden zijn, naast de reguliere lessen maatschappijleer en burgerschap:

  - project politiek
  - themaweek ‘economisch burgerschap’
  - paarse vrijdag – plek van GSA in de school
  - themaweek ‘gezonde relaties en seksualiteit’
  - deelname Titus Brandsma-herdenking
  - leerlingenraad en leerlingenpanels, evenals de leerlingengeleding in de MR

  Contactgegevens

  E-mail: info@marnecollege.nl
  Telefoonnummer: (0515) 548 222

  Bezoekadres

  Schoolstraat 1 en 7
  8701 DX Bolsward

  Postadres

  Postbus 54
  8700 AB Bolsward


  Onze docenten en mentoren zijn niet telefonisch te bereiken. U kunt het algemene nummer van de school bellen en vragen om een terugbelverzoek door te geven. U kunt ook zelf een bericht of vraag via de schoolapp of mail doorgeven.

  Bestuur

  De rector vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam van het Marne college. Elke afdeling (vmbo, havo en vwo staat onder leiding van een afdelingsleider. Het opleidingsaanbod vindt u hier.

  CVO Zuid-West Fryslân

  Het Marne college valt samen met csg Bogerman (Sneek en regiolocaties) en praktijkschool De Diken (Sneek) bestuurlijk onder de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting staat onder leiding van een College van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur.

  Stichting CVO Zuid-West Fryslân wil met haar scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving en een bron voor inspirerend onderwijs zijn. De kernwaarden van de stichting zijn aandacht en moed.

  Samenwerking

  Van en met elkaar leren en ontwikkelen. Dat is de doelstelling van de samenwerkingen die CVO aangaat met andere organisaties. Samen kun je meer doen, is de slagkracht groter. Dat is zichtbaar en merkbaar bij de samenwerking met Fricolore en Fultura.

  Fricolore

  Het Marne college participeert in de onderwijsgroep Fricolore. Fricolore wordt gevormd door 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de kop van Overijssel. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen.

  Lees meer op www.fricolore.nl

  Fultura

  In Fultura werken 10 scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs samen om passend onderwijs vorm te geven. De 10 scholen staan onder verantwoordelijkheid van 6 schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben ieder een vertegenwoordiger in het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze passend onderwijs willen vormgeven.

  Lees meer op www.fultura.nl