Over Marne college

COVID-19

Onze school is vanaf maandag 17 augustus 2020 weer open. Het Marne college houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM op. Daarbij geldt voor al onze afwegingen dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze leerlingen en personeel voorop staat. Onderwijs op school wordt de norm en er is nog online les als het noodzakelijk of wenselijk is. Klik op een onderwerp in onderstaand menu voor meer informatie.

Twijfelt u of uw zoon of dochter naar school kan komen in verband met corona gerelateerde klachten? Raadpleeg de beslisboom.  - Lees hier meer over de werkwijze rondom les op afstand als leerling of docent vanwege de maatregelen niet op school aanwezig kan zijn.

Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen

Als er veranderingen zijn, ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen een update via de schoolapp.

Veiligheids- en hygiënerichtlijnen

De leerlingen hoeven in school geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te bewaren. Dit geldt ook voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. De 1,5 meter afstand tussen het personeel en leerlingen blijft wel gehandhaafd. Tussen personeel onderling geldt deze regel ook. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Richtlijnen RIVM

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding te voorkomen zijn:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • Was meerdere keren per dag 20 seconden je handen (bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek).
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Zit niet aan je gezicht.
 • Het RIVM stelt mondkapjes niet verplicht in het voortgezet onderwijs. Het staat leerlingen vrij om vrijwillig een mondkapje te gebruiken als zij zich daar veilig en goed bij voelen.

Gezondheidsrichtlijnen binnen het Marne college

 • Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.
 • Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
 • Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 • Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft moet een leerling zich laten testen en, op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep of met een gezinslid dat in een risicogroep valt, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, conform het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
 • Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Indien een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt het Marne college contact op met de GGD.

Veiligheidsmaatregelen binnen het Marne college

 • De locaties van het Marne college zijn zo ingericht, dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er zo weinig mogelijk beweging in het gebouw is. Er zijn o.a. looproutes aangebracht.
 • Leerlingen volgen de instructies op die op de onderwijslocaties worden verstrekt door medewerkers of kenbaar worden gemaakt via posters, afzetlinten of vloerstickers.
 • Via je onderwijslocatie hoor je of je gebruik kunt maken van een kluisje.
 • Ouders/verzorgers komen alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein als zij een afspraak hebben met een medewerker van het Marne college.
 • In het voortgezet onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Hygiëne maatregelen

Marne college zorgt voor voldoende papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays op de locaties en de locaties van worden dagelijks intensief schoongemaakt.

Ventilatie

Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het RIVM en het OMT dat de transmissie van het virus hoofdzakelijk plaatsvindt door druppeltransmissie en direct en indirect contact. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van al geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). De eisen zijn o.a.:

 • goed werkende en gecontroleerde ventilatiesystemen;
 • regelmatig vervangen van de filters van de ventilatiesystemen;
 • zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht;
 • ventileren van de lokalen door deuren en/of ramen te openen;
 • geen gebruikmaken van ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven.

Alle gebouwen van het Marne college voldoen aan bovenstaande eisen.

Vervoer

 • Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 • Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

Excursies

De geplande excursies binnen het Marne college gaan dit schooljaar niet door.

Waar staan wij voor?


Visie

Het Marne college wil graag een onderwijsorganisatie zijn waarin voorop staat dat zij onderdeel uit maakt van een groter geheel. De mensen van het Marne college geloven dat de wereld steeds kleiner wordt en daarmee hun verantwoordelijkheid groter. De verantwoordelijkheid om – ieder op zijn of haar plek – een bijdrage te leveren aan het mooier maken van die wereld. Iedere dag opnieuw bij te dragen aan een leven in vrijheid voor iedereen. Een recht dat alleen vanuit verbondenheid bewerkstelligd kan worden.

MISSIE

Het Marne college is een open community (in het Fries: mienskip) waarin leerlingen en medewerkers met en van elkaar leren. Zij worden uitgedaagd om zichzelf, de gemeenschap waarvan zij deel uit maken en het onderwijs dat hierin vorm krijgt grensverleggend te ontdekken. Zij krijgen daarmee de basis die nodig is om zichzelf blijvend te ontwikkelen en vanuit hun eigen mogelijkheden en talent bij te dragen aan de wereld om ons heen. Daarbij is goed onderwijs voor iedereen als onderdeel van een breed vormingstraject het belangrijkste doel.

Opvallende elementen aan deze missie zijn:

 • Het open karakter van de mienskip: Het Marne college gaat er vanuit dat niet de docent (of een bepaalde levensbeschouwing) de wijsheid in pacht heeft, maar dat elk lid van de mienskip iets bij te dragen heeft en nieuwsgierig is naar de ander;
 • De verantwoordelijkheid om niet alleen jezelf te ontwikkelen, maar ook bij te dragen aan het geheel (de mienskip en ook de maatschappij daarbuiten). Daarmee staat de vorming van de leerling in relatie tot zichzelf en de maatschappij centraal;
 • De missie is grensverleggend in zichzelf: de ontwikkeling van jongeren houdt niet op bij het diploma, het Marne college leert ze de vaardigheden om zichzelf blijvend te ontwikkelen.

Motto: 'Marne college – Vergroot je wereld'

Het motto is een opdracht en een belofte. Een opdracht aan leerlingen om kennis te nemen van de wereld om hen heen en positie te kiezen en een belofte van het Marne college om daar actief aan bij te dragen. Dit motto past niet alleen bij de activiteiten die in de school plaats vinden op het gebied van internationalisering, maar nog meer bij de uitdaging die leerlingen mogen aangaan om hun grenzen te verleggen bij onderwijsactiviteiten binnen en buiten de school.

Schoolplan

Het schoolbeleid is verwoord in het schoolplan. Het schoolplan is een meerjarenplan waarin staat omschreven wat de drijfveren, ambities en doelen van de school zijn. Het schoolplan geeft weer waar de leidinggevenden, docenten het ondersteunend personeel en leerlingen de komende jaren aan werken en naartoe werken. Het schoolplan vindt u hieronder

Informatie
Schoolplan Marne College 2017 - 2020

Contactgegevens

E-mail: info@marnecollege.nl
Telefoonnummer: (0515) 548 222

Bezoekadres
Schoolstraat 1 en 7
8701 DX Bolsward

Postadres
Postbus 54
8700 AB Bolsward


Onze docenten en mentoren zijn tussen 8:00 en 16.30 uur telefonisch niet bereikbaar. Zij geven dan les. U kunt het algemene nummer bellen en vragen om een terugbelverzoek door te geven. U kunt ook zelf een bericht of vraag via de schoolapp of mail doorgeven.

Bestuur

De rector vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam van het Marne college. Elke afdeling (vmbo bb/kb, vmbo gt, havo en vwo staat onder leiding van een afdelingsleider. Het opleidingsaanbod vindt u hier.

CVO Zuid-West Fryslân

Het Marne college valt samen met csg Bogerman (Sneek en regiolocaties) en praktijkschool De Diken (Sneek) bestuurlijk onder de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting staat onder leiding van een College van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur.

Stichting CVO Zuid-West Fryslân wil met haar scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving en een bron voor inspirerend onderwijs zijn. De kernwaarden van de stichting zijn aandacht en moed

Samenwerking

Van en met elkaar leren en ontwikkelen. Dat is de doelstelling van de samenwerkingen die CVO aangaat met andere organisaties. Samen kun je meer doen, is de slagkracht groter. Dat is zichtbaar en merkbaar bij de samenwerking met Fricolore en Fultura.

Fricolore

Het Marne college participeert in de onderwijsgroep Fricolore. Fricolore wordt gevormd door 17 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de kop van Overijssel. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen.

Lees meer op www.fricolore.nl

Fultura

In Fultura werken 10 scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs samen om passend onderwijs vorm te geven. De 10 scholen staan onder verantwoordelijkheid van 6 schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben ieder een vertegenwoordiger in het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze passend onderwijs willen vormgeven.

Lees meer op www.fultura.nl