Over Marne college


Het Marne college is een brede scholengemeenschap met ruim 1100 leerlingen. Het is een echte regio-school die met name het brede (plattelands)gebied van Súdwest Fryslân bedient. Het Marne college heeft als scholengemeenschap een sterk verankerde positie in de regio Zuid West Friesland. Het onderwijs op het Marne college strekt echter verder dan de school en de regio. Alles is erop gericht om kennis op te doen over, te leren van en een plek te vinden in de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg. 

PROFIEL MARNE COLLEGE

Het Marne college is een brede scholengemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Pluriformiteit is een kenmerk van onze huidige samenleving en het Marne college wil midden in deze samenleving staan. We schenken bewust aandacht aan de verscheidenheid in maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden. We leren leerlingen om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met mensen van allerlei aanleg en belangstelling. Alle lessen vinden dan ook plaats in de 2 gebouwen waar leerlingen van alle niveaus door elkaar lopen, met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

De medewerkers van het Marne college stimuleren en motiveren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze, ongeacht het niveau waarop zij onderwijs volgen, goed kunnen presteren. We zorgen voor een veilig schoolklimaat waarin leerlingen enerzijds kunnen leren, om zo goed voorbereid te zijn op hun vervolgopleiding, anderzijds waar ze kunnen groeien tot zelfbewuste, sociale burgers die zich staande kunnen houden en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de veranderende maatschappij. 

Leerlingen en medewerkers gaan op een plezierige manier met elkaar om en behandelen elkaar met respect. Er is sprake van een aanspreekcultuur, de deuren staan open, iedereen is benaderbaar en heeft aandacht voor elkaar. 

Kort samengevat:

Het Marne college is een persoonlijke, kleinschalige school waar kwalitatief, eigentijds, toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Binnen een duidelijke structuur is er aandacht voor iedereen en wordt waar mogelijk maatwerk geleverd.

We streven er naar leerlingen steeds meer zelfverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. We bieden een veilige omgeving en leren leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om te gaan. 


  Schoolplan

  Een nadere uitwerking van de visie en missie van het Marne college staat verwoord in het Schoolplan 2021-2025 

  Informatie
  Schoolplan Marne college 2021 - 2025

  Contactgegevens

  E-mail: info@marnecollege.nl
  Telefoonnummer: (0515) 548 222

  Bezoekadres
  Schoolstraat 1 en 7
  8701 DX Bolsward

  Postadres
  Postbus 54
  8700 AB Bolsward


  Onze docenten en mentoren zijn tussen 8:00 en 16.30 uur telefonisch niet bereikbaar. Zij geven dan les. U kunt het algemene nummer bellen en vragen om een terugbelverzoek door te geven. U kunt ook zelf een bericht of vraag via de schoolapp of mail doorgeven.

  Bestuur

  De rector vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam van het Marne college. Elke afdeling (vmbo bb/kb, vmbo gt, havo en vwo staat onder leiding van een afdelingsleider. Het opleidingsaanbod vindt u hier.

  CVO Zuid-West Fryslân

  Het Marne college valt samen met csg Bogerman (Sneek en regiolocaties) en praktijkschool De Diken (Sneek) bestuurlijk onder de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting staat onder leiding van een College van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur.

  Stichting CVO Zuid-West Fryslân wil met haar scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving en een bron voor inspirerend onderwijs zijn. De kernwaarden van de stichting zijn aandacht en moed

  Samenwerking

  Van en met elkaar leren en ontwikkelen. Dat is de doelstelling van de samenwerkingen die CVO aangaat met andere organisaties. Samen kun je meer doen, is de slagkracht groter. Dat is zichtbaar en merkbaar bij de samenwerking met Fricolore en Fultura.

  Fricolore

  Het Marne college participeert in de onderwijsgroep Fricolore. Fricolore wordt gevormd door 17 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de kop van Overijssel. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen.

  Lees meer op www.fricolore.nl

  Fultura

  In Fultura werken 10 scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs samen om passend onderwijs vorm te geven. De 10 scholen staan onder verantwoordelijkheid van 6 schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben ieder een vertegenwoordiger in het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze passend onderwijs willen vormgeven.

  Lees meer op www.fultura.nl

  COVID-19

  Het Marne college houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM op. Daarbij geldt voor al onze afwegingen dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze leerlingen en personeel voorop staat. Klik op een onderwerp in onderstaand menu voor meer informatie.

  Twijfelt u of uw zoon of dochter naar school kan komen in verband met corona gerelateerde klachten? Raadpleeg de beslisboom.  - Lees hier meer over de werkwijze rondom les op afstand als leerling of docent vanwege de maatregelen niet op school aanwezig kan zijn.

  Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen

  Als er veranderingen zijn, ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen een update via de schoolapp.

  Veiligheids- en hygiënerichtlijnen

  De leerlingen hoeven in school geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te bewaren. Dit geldt ook voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. De 1,5 meter afstand tussen het personeel en leerlingen blijft wel gehandhaafd. Tussen personeel onderling geldt deze regel ook. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

  Richtlijnen RIVM

  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding te voorkomen zijn:

  • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
  • Was meerdere keren per dag 20 seconden je handen (bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek).
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Zit niet aan je gezicht.
  • Het RIVM stelt mondkapjes niet verplicht in het voortgezet onderwijs. Het staat leerlingen vrij om vrijwillig een mondkapje te gebruiken als zij zich daar veilig en goed bij voelen.

  Gezondheidsrichtlijnen binnen het Marne college

  • Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.
  • Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
  • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
  • Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.
  • Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
  • Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
  • Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft moet een leerling zich laten testen en, op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep of met een gezinslid dat in een risicogroep valt, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
  • Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, conform het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
  • Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Indien een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
  • Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt het Marne college contact op met de GGD.

  Veiligheidsmaatregelen binnen het Marne college

  • De locaties van het Marne college zijn zo ingericht, dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er zo weinig mogelijk beweging in het gebouw is. Er zijn o.a. looproutes aangebracht.
  • Leerlingen volgen de instructies op die op de onderwijslocaties worden verstrekt door medewerkers of kenbaar worden gemaakt via posters, afzetlinten of vloerstickers.
  • Via je onderwijslocatie hoor je of je gebruik kunt maken van een kluisje.
  • Ouders/verzorgers komen alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein als zij een afspraak hebben met een medewerker van het Marne college.
  • In het voortgezet onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

  Hygiëne maatregelen

  Marne college zorgt voor voldoende papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays op de locaties en de locaties van worden dagelijks intensief schoongemaakt.

  Ventilatie

  Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het RIVM en het OMT dat de transmissie van het virus hoofdzakelijk plaatsvindt door druppeltransmissie en direct en indirect contact. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van al geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). De eisen zijn o.a.:

  • goed werkende en gecontroleerde ventilatiesystemen;
  • regelmatig vervangen van de filters van de ventilatiesystemen;
  • zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht;
  • ventileren van de lokalen door deuren en/of ramen te openen;
  • geen gebruikmaken van ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven.

  Alle gebouwen van het Marne college voldoen aan bovenstaande eisen.

  Vervoer

  • Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
  • Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

  Excursies

  De geplande excursies binnen het Marne college gaan dit schooljaar niet door.