Onderwijs

Opleidingsaanbod

Het Marne college biedt een breed scala aan opleidingen met diverse mogelijkheden om tussentijds van de ene naar de andere over te stappen. Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO (intensieve begeleiding). Het Marne college kent de volgende leerwegen:

 • Vmbo – Basis beroeps (BB)
 • Vmbo – Kader beroeps (KB)
 • Vmbo - Gemengd- en Theoretisch (GT)
 • Havo
 • Vwo  
VMBO (Bb)
Basis beroeps
VMBO (KB)
Kader beroeps
VMBO(GT)
Gemengde en theoretische
leerweg
HAVOVWO &
VWO Tweetalig
onderwijs (VWO-T)
Leerjaar 1

BB-leerweg

KB-leerweg

GT-klassen

Havo/vwo klassen

Vwo klassen

Leerjaar 2

BB-leerweg

KB-leerweg

GT-klassen

Havo

Vwo 

Leerjaar 3

BB-leerweg

KB-leerweg

Gemengde of
Theoretische
Leerweg

Havo

Vwo & vwo-T

Leerjaar 4

BB-leerweg

KB-leerweg

Gemengde of
Theoretische
Leerweg

HavoVwo
Leerjaar 5HavoVwo
Leerjaar 6Vwo

Overgangsnormen

Wanneer wordt een leerling bevorderd naar een volgend leerjaar van zijn opleidingsniveau? Dat staat omschreven in de overgangsnormen van de school. Deze vindt u hieronder en zijn ook te bekijken in "Documenten". De overgangsnormen worden ieder jaar in juli vastgesteld.

Overgangsnormen
Overgangsnormen 2022-2023 (voorlopig)

Programma van Toetsing (en Afsluiting) – PT(A)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden alle regels en afspraken rondom toetsing voor de bovenbouw geregeld. In de bovenbouw begint de voorbereiding op het examen, vandaar het woord ‘afsluiting’.

→ De PT(A)'s 22-23 zijn rond 1 oktober te bekijken in 'Documenten'

Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom urennormen vastgesteld. De inspectie ziet erop toe wij onze leerlingen voldoende onderwijstijd aanbieden. Onder onderwijstijd wordt verstaan het in schooltijd verzorgde onderwijs, maar ook activiteiten zoals bijvoorbeeld het in schooltijd uitvoeren van een stage, excursies, de beroepenmarkt of Profielwerkstuk presentaties.

Voor het voortgezet onderwijs gelden de volgende urennormen:

 • havo (5 jaar) :  4.700 uur
 • vwo (6 jaar):    5.700 uur
 • vmbo (4 jaar): 3.700 uur

Van onderwijstijd is sprake als:

 • een activiteit gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent);
 • een activiteit deel uitmaakt van het aan de leerlingen aangeboden onderwijsprogramma;
 • een activiteit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel.

Lestijden

Een les duurt 50 minuten. Af en toe wordt er gewerkt met een verkort lesrooster; de lessen duren dan 30 min. 

Rooster 50 minutenRooster 30 minuten
les 18.30 - 9.20les 18.30 - 9.00
les 29.20 - 10.10les 29.00 - 9.30
pauze10.10 - 10.30les 39.30 - 10.00
les 310.30 - 11.20les 410.00 - 10.30
les 411.20 - 12.10

pauze

10.30 - 10.45

les 5

12.10 - 13.00les 510.45 - 11.15

pauze

13.00 - 13.30les 611.15 - 11.45
les 613.30 - 14.20les 711.45 - 12.15
les 714.20 - 15.10les 812.15 - 12.45
les 815.10 - 16.00les 912.45 - 13.15
les 916.00 - 16.50

Vakanties en vrije dagen

vakanties/Vrije dagenData
Herfstvakantie

17 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

24 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei  2023

2e Pinksterdag                                                             29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 3 september 2023
Organisatie- en studiedagen
(leerlingen vrij van reguliere lessen)
29 augustus 2022
6 oktober 2022
27 oktober 2022
22 juni 2023
19, 20 en 21 juli 2023

Rooster en lessentabel

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer 10 lesweken. Het rooster en roosterwijzigingen verwerken wij in “Zermelo”. Via de schoolapp en het startscherm is het ook mogelijk om door te klikken naar dit systeem. De leerlingen kunnen ook de Zermelo app downloaden waarin hun persoonlijke rooster actueel vermeld is.

In de lessentabellen is een overzicht te vinden van alle uren en vakken.

Lesuitval en bijzondere omstandigheden

Het Marne college probeert lesuitval te voorkomen door uitgevallen lessen waar mogelijk te vervangen en te bekijken of andersoortige/vervangende activiteiten ingepland kunnen worden. Soms lukt dit niet en kan er sprake zijn van een tussenuur.

Als een docent afwezig is:

 • kan de leerling (als het een eerste lesuur betreft) het rooster checken (Zermelo);
 • streven wij voor de ochtenduren naar een optimaal invalrooster;
 • proberen wij door roosterwijzigingen tussenuren te voorkomen;
 • kunnen leerlingen (als er geen vervanging mogelijk is) in de studieruimten gebruik maken van de onderwijsvoorzieningen.

Uitzonderlijke weersomstandigheden

Een enkele keer komt het voor: onbegaanbare wegen door ijzel, sneeuw of een uitzonderlijke storm. Omrop Fryslân vermeldt in dergelijke situaties een KNMI-weercode (geel, oranje of rood) of meldt dat het openbaar vervoer in onze regio niet rijdt vanwege de weersomstandigheden. Volg deze berichten en houdt voor de actuele stand van zaken de mededelingen in de schoolapp in de gaten.

Het Marne college houdt zich aan de weercodes van het KNMI. Is de weercode van het KNMI code rood in het gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het personeelslid, dan vallen de lessen uit totdat het weeralarm is ingetrokken. De gebouwen zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Zodra het weeralarm wordt ingetrokken, zal de school via de schoolapp laten weten of de eventueel resterende lessen van die dag wel of niet doorgaan.

Is de weercode van het KNMI code oranje in het gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het personeelslid, dan wordt rond 7.00 uur in de schoolapp gemeld of lessen wel of niet zullen doorgaan en hoe laat de school open is.

Later in, eerder uit

Sluit het openbaar vervoer niet aan op de lestijden? Meld dit bij de mentor. Eventueel zoekt de mentor samen met de leerling naar een passende oplossing waarbij de leerling later in of eerder uit mag. Voorwaarde is dat het openbaar vervoer rijdt met een frequentie van minder dan één keer per uur. 

Extra lessen bij achterstanden

Met de jaarlijkse  Dia-toetsen worden eventuele achterstanden bij de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen) vastgesteld. Op basis van de resultaten van deze Dia-toetsen worden extra lessen ter ondersteuning uitgevoerd voor de leerlingen die dit nodig hebben. Deze extra lessen worden opgenomen in het lesrooster van de betreffende (individuele) leerlingen en worden gegeven in kleine groepjes. Heeft de leerling het gewenste niveau bereikt, dan hoeven deze extra lessen niet meer te worden gevolgd, uiteraard in afstemming met de betreffende vakdocent. 

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is niet verplicht voor alle middelbare scholieren. Leerlingen van het Marne college voeren echter wel een maatschappelijke stage uit in het 3e leerjaar. De maatschappelijke stage is een vast onderdeel van de opleiding en valt onder verantwoordelijkheid van de school. Het totaal aantal uren dat leerlingen stage lopen is voor zowel vmbo, havo als vwo 30 uur. De maatschappelijke stage wordt buiten schooltijd gelopen. De maatschappelijke stage vindt plaats bij maatschappelijke organisaties en -projecten in bijvoorbeeld de zorg, welzijn, sport, cultuur of natuur. Tijdens de ouderavonden van de derde klassen wordt u geïnformeerd over de maatschappelijke stage van uw zoon of dochter.

Examenreglement

Het CVO-brede examenreglement 22-23 is te vinden in "Documenten", evenals de schoolspecifieke bijlage voor het Marne college.

LOB en keuze vervolgopleiding


Leerlingen kiezen binnen school een profiel en daarna een vervolgopleiding. Daarom krijgen leerlingen vanaf klas 2 tot en met de examenklas keuzebegeleiding van de mentoren/coaches in afstemming met de decaan.  De decanen stellen samen met de mentoren een programma vast dat de leerlingen helpt om een goede keuze te maken. In dat programma wordt aandacht besteed aan “hoe kies je”, “ken jezelf” en “welke keuzes kun je maken”. Waar mogelijk gaan leerlingen op onderzoek uit bij bedrijven en vervolgopleidingen. Ook ouders spelen een belangrijke rol bij keuzebegeleiding. Zij kunnen hun zoon of dochter stimuleren om uit te zoeken welke keuzes het beste bij hen passen. Deze programmalijn noemen we LOB. Voor elk leerjaar voor de verschillende leerwegen is een LOB-kalender opgesteld. LOB wordt in Magister weergegeven als apart vak.

Hieronder vind je de LOB-kalenders per afdeling:
→ LOB-kalender vmbo

 LOB-kalender havo/vwo

Decanaat

Informatie over het decanaat is te vinden op bijgevoegde bewaarkaart.  Onder "documenten" worden regelmatig recente publicaties geplaatst. Voor meer informatie zijn de decanen bereikbaar.

Werken met de laptop

Leerlingen van het Marne college werken met een laptop. Dit maakt het mogelijk om zelfstandiger en op eigen tempo te werken. Daarnaast bereidt het leerlingen voor op een toekomst waarin steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd wordt. Leerlingen werken samen door middel van de laptop, ze voeren bijvoorbeeld een videogesprek tijdens het huiswerk maken en helpen elkaar op weg!

Docenten maken op heel verschillende manier gebruik van de laptop. Bijvoorbeeld:

 • Voor het verzorgen van een digitale les op afstand, een mentorgesprek of gesprek via Teams;
 • De laptop wordt ingezet om notities in te maken en om dingen op te zoeken op het internet;
 • Docenten nemen filmpjes op met informatie of instructies, zodat er in de les extra tijd is voor het stellen van vragen of het maken van opdrachten;
 • Via digitaal lesmateriaal kun je leren op jouw eigen tempo en zelfstandig te werken.  Het digitale boek herkent welke zaken jij nog moeilijk vindt en geeft je extra oefeningen.

Hieronder staat meer informatie over het kopen van een laptop, Office 365, Onedrive en de werkwijze bij een defecte laptop. Heb je na het lezen van onderstaande uitleg een vraag? Neem dan contact op met de afdeling ICT via helpdesk@cvo-zwfryslan.nl

Veelgestelde vragen over het kopen van een laptop

Heeft de school een advies voor de keuze van een laptop?
De keuze voor een laptop is erg persoonlijk. Hierin geeft de school geen advies. De ICT structuur van het CVO zijn op Windows laptops ingericht. Indien u voor een ander soort device kiest kan de ondersteuning beperkt zijn. Belangrijk is wel dat het volledige Office pakket goed werkt (Word, Excel, PowerPoint etc.).

Wat bepaalt de kwaliteit van een laptop?
Opslag, werkgeheugen en processortype zijn de belangrijkste onderdelen die de kwaliteit (en prijs) van een laptop bepalen. Hoe groter de opslag en werkgeheugen, des te sneller (en duurder) is de laptop. Voor normaal schoolgebruik moet de opslag minimaal 64GB SSD zijn. Werkgeheugen minimaal 4GB. 

Moet je zelf Office aanschaffen? (Word, PowerPoint, Excel  etc.)
Via school kun je de Office programma’s gratis installeren. 
Op de Schoolwiki  staan instructies hoe dit werkt. Voor installatie moet je wel eerst je accountgegevens van school hebben. Deze ontvangt de leerling voor de schoolvakantie.  

Zit er een virusscanner op de laptop?
De beveiliging in Windows is prima. Zorg er wel voor dat je de Windows updates regelmatig controleert.

Office 365

Onze leerlingen kunnen gratis Office programma’s gebruiken. Je kunt dit installeren via de startpagina van school. Ga naar “Office 365”. Hier zie je rechtsboven de optie “Office installeren”.

Gebruik voor het aanmelden bij Office altijd leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl.

Indien je een probleem hebt met één van de Officeprogramma’s (bv. Word vraagt om licentie/activatie) check dan altijd eerst of je met het juiste account bent ingelogd. Je moet ingelogd zijn met: leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl

Onedrive

Op de startpagina van Office 365 vind je ook Onedrive (een pictogram van een blauw wolkje). Dit is de “Cloud” waar al je bestanden worden opgeslagen.

Stap 1 is je laptop “synchroniseren” met je Onedrive. Hoe doe je dit? In Onedrive zie je je bestanden met daarboven een knop “synchroniseren”. Door hierop te klikken en de instructies te volgen worden de bestanden met je laptop gesynchroniseerd. Je ziet dan in je verkenner de map OneDrive-CVO Zuid West Fryslan verschijnen. Indien je je moet aanmelden ook hier weer leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl gebruiken.

Laptop defect

Wanneer je laptop defect is moet dit natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. Hieronder lees je wat je het beste kunt doen.

- Laptop via school gekocht 
Een laptop die met korting van school gekocht is en thuis is ontvangen, is jouw eigendom.  Je moet dan zelf voor reparatie zorgen. Hiervoor kun je een supportaanvraag doen door in te loggen op de website waar je de laptop besteld hebt. Indien je het wachtwoord niet meer weet, graag de optie wachtwoord vergeten gebruiken.  

Ga direct naar de website van Studywise (laptops besteld vanaf 2022)

Ga direct naar de website van Choose IT (Laptops besteld t/m 2021)

- Leenlaptop
De school heeft een beperkt aantal leenlaptops beschikbaar. Deze mogen onze leerlingen tijdens de reparatie van hun eigen laptop enige tijd gebruiken. Indien om bepaalde redenen de leenlaptop lang nodig is, moet dit overlegd worden met de mentor en de afdeling ICT. 

Wifi op onze scholen

Wifi Verbinding op CVO locaties

Met je eigen (privé) smartphone of (privé) laptop kun je met je CVO account verbinding maken met het “eduroam” WiFi netwerk. Laptops in beheer bij CVO werken dus NIET via Eduroam!

Wat is Eduroam?

Met Eduroam (education roaming) krijgen leerlingen, studenten en medewerkers gemakkelijk en veilig toegang tot het vaste en draadloze netwerk van de eigen onderwijs- of onderzoeksinstelling en dat van andere onderwijsinstellingen die Eduroam aanbieden. In binnen- en buitenland. Wil je meer weten over Eduroam? Klik hier op de website van Eduroam.

Hoe maak je verbinding?

Zoek op je laptop of smartphone naar de beschikbare wifikanalen. Kies hier voor "eduroam".              Je meldt je aan met je e-mail adres en je schoolwachtwoord (zie hieronder). Voor elk type apparaat (iPhone, Android smartphone, Chromebook etc.) moet je extra, specifieke,  gegevens invullen.

In deze link kun je deze gegevens vinden. 

Aanmelden kan alleen met:     

 • Leerlingen: leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl
 • Medewerkers: 4 letterige afkorting@cvo-zwfryslan.nl 

Voor externe gasten zijn er inlogcodes (vouchers) beschikbaar bij de conciërge.

Mediatheek

Leerlingen maken gratis gebruik van alle diensten van de mediatheek. 

De mediatheek heeft een uitgebreide collectie boeken (in diverse talen), tijdschriften en informatieboeken. Elke maand wordt de collectie aangevuld met nieuwe titels. Via It's Learning kunnen de databanken Literom en de Uittrekselbank geraadpleegd worden.  In het kader van leesbevordering worden regelmatig activiteiten georganiseerd. De mediatheek is ook een ruimte voor zelfstudie, individueel of in kleine groepjes. 

Lenen, verlengen, reserveren van boeken e.d.
Je mag de boeken 4 weken lenen en kunt deze maximaal 2 maal verlengen. We rekenen geen boetes maar sturen uiteindelijk wel een rekening bij niet inleveren. Via de AURA catalogus kun je onze boeken aanvragen, verlengen en/of bekijken wat je nog thuis hebt. Ook zie je na het starten van de app meteen de nieuwe aanwinsten en kun je reserveren. Het is ook mogelijk om de catalogus als app te installeren op je tablet of smartphone. Je maakt een account aan bij deze app met ‘Marne’ en je leerlingnummer.

Hulp nodig?
Je kunt in de mediatheek terecht voor vragen over de app en over het zoeken van informatie of het vinden van literatuur die aansluit bij jouw niveau. Hiervoor liggen per taal ook advies- en niveaulijsten in de mediatheek. Mocht een boek uitgeleend zijn, dan kun je deze reserveren. Is een bepaalde titel niet aanwezig en je wilt deze graag lezen? Geef het door, dan kan bekeken worden of het boek kan worden aangeschaft.