Onderwijs

Opleidingsaanbod

Het Marne college biedt een breed scala aan opleidingen met diverse mogelijkheden om tussentijds van de ene naar de andere over te stappen. Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO (intensieve begeleiding). Het Marne college kent de volgende leerwegen:

 • Vmbo – Basis beroeps (BB)
 • Vmbo – Kader beroeps (KB)
 • Vmbo - Gemengd- en Theoretisch (GT)
 • Havo
 • Vwo  
VMBO (Bb)
Basis beroeps
VMBO (KB)
Kader beroeps
VMBO(GT)
Gemengde en theoretische
leerweg
HAVOVWO &
VWO Tweetalig
onderwijs (VWO-T)
Leerjaar 1

BB-leerweg

KB-leerweg

GT-klassen

Havo/vwo klassen

Vwo klas

Leerjaar 2

BB-leerweg

KB-leerweg

GT-klassen

Havo

Vwo & vwo-T

Leerjaar 3

BB-leerweg

KB-leerweg

Gemengde of
Theoretische
Leerweg

Havo

Vwo & vwo-T

Leerjaar 4

BB-leerweg

KB-leerweg

Gemengde of
Theoretische
Leerweg

HavoVwo
Leerjaar 5HavoVwo
Leerjaar 6Vwo

Overgangsnormen

Wanneer wordt een leerling bevorderd naar een volgend leerjaar van zijn opleidingsniveau? Dat staat omschreven in de overgangsnormen van de school. Deze vindt u hieronder en zijn ook te bekijken in "Documenten". De overgangsnormen worden ieder jaar in juli vastgesteld.

Overgangsnormen
Overgangsnormen 2021--2022 def. juni 2021

Programma van Toetsing (en Afsluiting) – PT(A)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden alle regels en afspraken rondom toetsing voor de bovenbouw geregeld. In de bovenbouw begint de voorbereiding op het examen, vandaar het woord ‘afsluiting’.

→ De PT(A)'s zijn te bekijken in 'Documenten'

Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom urennormen vastgesteld. De inspectie ziet erop toe wij onze leerlingen voldoende onderwijstijd aanbieden. Onder onderwijstijd wordt verstaan het in schooltijd verzorgde onderwijs, maar ook activiteiten zoals bijvoorbeeld het in schooltijd uitvoeren van een stage, excursies, de beroepenmarkt of Profielwerkstuk presentaties.

Voor het voortgezet onderwijs gelden de volgende urennormen:

 • havo (5 jaar) : 4.700 uur
 • vwo (6 jaar): 5.700 uur
 • vmbo (4 jaar): 3.700 uur

Van onderwijstijd is sprake als:

 • een activiteit gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent);
 • een activiteit deel uitmaakt van het aan de leerlingen aangeboden onderwijsprogramma;
 • een activiteit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel.

Lestijden

Een les duurt 50 minuten. Af en toe wordt er gewerkt met een verkort lesrooster; de lessen duren dan 30 min. 

Rooster 50 minutenRooster 30 minuten
les 18.30 - 9.20les 18.30 - 9.00
les 29.20 - 10.10les 29.00 - 9.30
pauze10.10 - 10.30les 39.30 - 10.00
les 310.30 - 11.20les 410.00 - 10.30
les 411.20 - 12.10

pauze

10.30 - 10.45

les 5

12.10 - 13.00les 510.45 - 11.15

pauze

13.00 - 13.30les 611.15 - 11.45
les 613.30 - 14.20les 711.45 - 12.15
les 714.20 - 15.10les 812.15 - 12.45
les 815.10 - 16.00les 912.45 - 13.15
les 916.00 - 16.50

Vakanties en vrije dagen

vakanties/Vrije dagenData
Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei  2022

2e Pinksterdag                                                             6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022
Organisatie- en studiedagen 
(leerlingen vrij van reguliere lessen)
23 augustus 2021

7 oktober 2021
23 juni 2022
13 juli 2022
14 juli 2022

Rooster en lessentabel

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer 9 lesweken. Het rooster en roosterwijzigingen verwerken wij in “Zermelo”. Via de schoolapp en het startscherm is het ook mogelijk om door te klikken naar dit systeem. De leerlingen kunnen ook de Zermelo app downloaden waarin hun persoonlijke rooster actueel vermeld is.

In de lessentabellen is een overzicht te vinden van alle uren en vakken.

Lesuitval en bijzondere omstandigheden

Het Marne college probeert lesuitval te voorkomen door uitgevallen lessen waar mogelijk te vervangen en te bekijken of andersoortige/vervangende activiteiten ingepland kunnen worden. Soms lukt dit niet en kan er sprake zijn van een tussenuur.

Als een docent afwezig is:

 • kan de leerling (als het een eerste lesuur betreft) het rooster checken (Zermelo);
 • streven wij voor de ochtenduren naar een optimaal invalrooster;
 • proberen wij door roosterwijzigingen tussenuren te voorkomen;
 • kunnen leerlingen (als er geen vervanging mogelijk is) in de studieruimten gebruik maken van de onderwijsvoorzieningen.

Uitzonderlijke weersomstandigheden

Een enkele keer komt het voor: onbegaanbare wegen door ijzel, sneeuw of een uitzonderlijke storm. Omrop Fryslân vermeldt in dergelijke situaties een KNMI-weercode (geel, oranje of rood) of meldt dat het openbaar vervoer in onze regio niet rijdt vanwege de weersomstandigheden. Volg deze berichten en houdt voor de actuele stand van zaken de mededelingen in de schoolapp in de gaten.

Het Marne college houdt zich aan de weercodes van het KNMI. Is de weercode van het KNMI code rood in het gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het personeelslid, dan vallen de lessen uit totdat het weeralarm is ingetrokken. De gebouwen zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Zodra het weeralarm wordt ingetrokken, zal de school via de schoolapp laten weten of de eventueel resterende lessen van die dag wel of niet doorgaan.

Is de weercode van het KNMI code oranje in het gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het personeelslid, dan wordt rond 7.00 uur in de schoolapp gemeld of lessen wel of niet zullen doorgaan en hoe laat de school open is.

Later in, eerder uit

Sluit het openbaar vervoer niet aan op de lestijden? Meld dit bij de mentor. Eventueel zoekt de mentor samen met de leerling naar een passende oplossing waarbij de leerling later in of eerder uit mag. Voorwaarde is dat het openbaar vervoer rijdt met een frequentie van minder dan één keer in het uur en de reisafstand ook een uur bedraagt.

Coronavirus

In 2020 en 2021 zijn we geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie vanwege het virus Covid-19, in de volksmond ‘de coronacrisis’. Deze crisissituatie zal ook in het schooljaar 2021-2022 voelbaar zijn. Zo lang er sprake is van beperkende omstandigheden in Nederland houdt het Marne college zich aan de richtlijnen die hieromtrent worden afgegeven door overheid en RIVM. De ouders worden voortdurend op de hoogte gehouden van de gevolgen voor het onderwijs aan hun kinderen.

Hulplessen en pluslessen

Op basis van de Diatoetsen worden vanaf de start van het schooljaar hulplessen uitgevoerd in de onderbouw (Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde) waardoor leerlingen op termijn voldoende toegerust starten aan het bovenbouwprogramma.

Daarnaast gaan we op termijn een aanbod realiseren van pluslessen. Deze pluslessen bieden leerlingen de mogelijkheid om te onderzoeken en talenten te ontwikkelen, ondersteunend bij de keuzes in hun loopbaantraject.

Hierbij gaat het om lessen die normaal niet op het rooster staan, maar die wel aan kunnen sluiten bij specifieke wensen van leerlingen en daarmee de motivatie voor het onderwijs kunnen vergroten.


Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is niet verplicht voor alle middelbare scholieren. Leerlingen van het Marne college voeren echter wel een maatschappelijke stage uit in het 3e leerjaar. De maatschappelijke stage is een vast onderdeel van de opleiding en valt onder verantwoordelijkheid van de school. Het totaal aantal uren dat leerlingen stage lopen is voor zowel vmbo, havo als vwo 30 uur. De maatschappelijke stage wordt buiten schooltijd gelopen. De maatschappelijke stage vindt plaats bij maatschappelijke organisaties en -projecten in bijvoorbeeld de zorg, welzijn, sport, cultuur of natuur. Tijdens de ouderavonden van de derde klassen wordt u geïnformeerd over de maatschappelijke stage van uw zoon of dochter.

Examenreglement

De examenreglementen per afdeling zijn te bekijken in "Documenten".

LOB en keuze vervolgopleiding


Leerlingen kiezen binnen school een profiel en daarna een vervolgopleiding. Daarom krijgen leerlingen vanaf klas 2 tot en met de examenklas keuzebegeleiding van de mentoren/coaches in afstemming met de decaan.  De decanen stellen samen met de mentoren een programma vast dat de leerlingen helpt om een goede keuze te maken. In dat programma wordt aandacht besteed aan “hoe kies je”, “ken jezelf” en “welke keuzes kun je maken”. Waar mogelijk gaan leerlingen op onderzoek uit bij bedrijven en vervolgopleidingen. Ook ouders spelen een belangrijke rol bij keuzebegeleiding. Zij kunnen hun zoon of dochter stimuleren om uit te zoeken welke keuzes het beste bij hen passen. Deze programmalijn noemen we LOB. Voor elk leerjaar voor de verschillende leerwegen is een LOB-kalender opgesteld. LOB wordt in Magister weergegeven als apart vak.

Hieronder vind je de LOB-kalenders per afdeling:
→ LOB-kalender vmbo

→ LOB-kalender havo

→ LOB-kalender vwo

Decanaat

Informatie over het decanaat is te vinden op bijgevoegde bewaarkaart.  Onder "documenten" worden regelmatig recente publicaties geplaatst. Voor meer informatie zijn de decanen bereikbaar.

Werken met de laptop

Leerlingen van het Marne college werken met een laptop. Dit maakt het mogelijk om zelfstandiger en op eigen tempo te werken. Daarnaast bereidt het leerlingen voor op een toekomst waarin steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd wordt. Leerlingen werken samen door middel van de laptop, ze voeren bijvoorbeeld een videogesprek tijdens het huiswerk maken en helpen elkaar op weg!

Docenten maken op heel verschillende manier gebruik van de laptop. Bijvoorbeeld:

 • Voor het verzorgen van een digitale les op afstand, een mentorgesprek of gesprek via Teams;
 • Deze wordt ingezet om notities in te maken en om dingen op te zoeken op het internet;
 • Docenten nemen filmpjes op met informatie of instructies, zodat er in de les extra tijd is voor het stellen van vragen of het maken van opdrachten;
 • Via digitaal lesmateriaal kun je leren op jouw eigen tempo Het digitale boek herkent welke zaken jij nog moeilijk vindt en geeft je extra oefeningen.

Hieronder staat meer informatie over het kopen van een laptop, Office 365, Onedrive en een defecte laptop. Heb je na het lezen van onderstaande uitleg een vraag? Neem dan contact op met de afdeling ICT via helpdesk@cvo-zwfryslan.nl

Veelgestelde vragen over het kopen van een laptop

Heeft de school advies in de keuze device?
De keuze voor een laptop is erg persoonlijk. Hierin geeft de school geen advies. De ICT structuur van het CVO zijn op Windows laptops ingericht. Indien u voor een ander soort device kiest kan de ondersteuning beperkt zijn. Belangrijk is wel dat het volledige Office pakket goed werkt (Word, Excel etc.)

Wat bepaalt de kwaliteit van een laptop?
Opslag, werkgeheugen en processortype zijn de belangrijkste onderdelen die de kwaliteit (en prijs) van een laptop bepalen. Hoe groter de opslag en werkgeheugen, des te sneller (en duurder) is de laptop. Voor normaal schoolgebruik moet de opslag minimaal 64GB SSD zijn. Werkgeheugen minimaal 4GB.

Moet je zelf Office aanschaffen? (Word, PowerPoint etc.)
Via school kun je de Office programma’s gratis installeren (Office 365)
Op de Schoolwiki (hieronder) staan instructies hoe dit werkt. Voor installatie moet je wel eerst je accountgegevens van school hebben. Deze krijg je in de eerste schoolweek.

Zit er een virusscanner op de laptop?
De beveiliging in Windows is prima. Zorg er wel voor dat je de Windows updates regelmatig controleert.

Office 365

Onze leerlingen kunnen gratis Office programma’s gebruiken. Je kunt dit installeren via de startpagina van school. Ga naar “Office 365”. Hier zie je rechtsboven de optie “Office installeren”.

Gebruik voor het aanmelden bij Office altijd leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl.

Indien je een probleem hebt met één van de Officeprogramma’s (bv. Word vraagt om licentie/activatie) check dan altijd eerst of je met het juiste account bent ingelogd. Je moet ingelogd zijn met: leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl

Onedrive

Op de startpagina van Office 365 vind je ook Onedrive (een pictogram van een blauw wolkje). Dit is de “Cloud” waar al je bestanden worden opgeslagen.

Stap 1 is je laptop “synchroniseren” met je Onedrive. Hoe doe je dit? In Onedrive zie je je bestanden met daarboven een knop “synchroniseren”. Door hierop te klikken en de instructies te volgen worden de bestanden met je laptop gesynchroniseerd. Je ziet dan in je verkenner de map OneDrive-CVO Zuid West Fryslan verschijnen. Indien je je moet aanmelden ook hier weer leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl gebruiken.

Laptop defect

Wanneer je laptop defect is moet dit natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. Hieronder lees je wat je het beste kunt doen.

- Laptop via school gekocht bij Choose IT
Een laptop/iPad die met korting van school gekocht is en thuis is ontvangen, is jouw eigendom. Je moet dan zelf voor reparatie zorgen. Hiervoor kun je een supportaanvraag doen door in te loggen op de website waar je de laptop besteld hebt. Indien je het wachtwoord niet meer weet, graag de optie wachtwoord vergeten gebruiken.

De kosten van de reparatie zijn afhankelijk van de garantie. Indien het niet binnen de garantie valt kun je uiteraard ook voor een andere reparateur kiezen. De ICT afdeling van CVO Zuid West Fryslân repareert geen laptops. Indien de laptop via school inclusief verzekering is gekocht (de laptop heb je dan niet thuis maar op school ontvangen) kun je deze via deze link aanmelden bij QSX verzekeringen. Kies als locatie CVO ZW Fryslan.

Ga direct naar de website van Choose IT

- Leenlaptop
De school heeft een beperkt aantal leenlaptops beschikbaar. Deze mogen onze leerlingen tijdens de reparatie van hun eigen laptop enige tijd gebruiken. Indien om bepaalde redenen de leenlaptop lang nodig is, moet dit overlegt worden met de afdeling ICT. Dit kan via helpdesk@cvo-zwfryslan.nl.

Mediatheek

Leerlingen maken gratis gebruik van alle diensten van de mediatheek. Je kunt hier terecht voor boeken (in diverse talen), tijdschriften, e-books, luisterboeken, DVD’s en databanken zoals de Krantenbank, (Jeugd)Literom, Uittrekselbank (Jeugd), Winkler Prins Studie e.d. Sinds kort is het mogelijk om Literom en de Uittrekselbank thuis te raadplegen; ga naar It's Learning en klik op de links naar deze databanken. Ook is er in de mediatheek ruimte voor zelfstudie, individueel of in kleine groepjes. Er staat een centrale printer en kopieerapparaat.

Lenen, verlengen, reserveren van boeken e.d.
Je mag de boeken 3 weken lenen en kunt dat nog 3 maal verlengen. We rekenen geen boetes maar sturen uiteindelijk wel een rekening bij niet inleveren. Via de AURA catalogus kun je onze boeken aanvragen, verlengen en/of bekijken wat je nog thuis hebt. Ook zie je na het starten van de app meteen de nieuwe aanwinsten en kun je reserveren. Het is ook mogelijk om de catalogus als app te installeren op je tablet of smartphone. Je maakt een account aan bij deze app met ‘Marne’ en je leerlingnummer.

Hulp nodig?
Indien je hier hulp bij nodig hebt kun je terecht in de mediatheek. Ook helpen ze je hier graag op weg met vragen over het zoeken van informatie of het vinden van literatuur die aansluit bij jouw niveau. Hiervoor liggen per taal ook advies- en niveaulijsten bij de balie. Omdat we vaak meerdere exemplaren van een titel hebben vis je bij ons zelden achter het net. Toch uitgeleend? Dan kun je een boek bij ons reserveren. Hebben wij een bepaalde titel helemaal niet en je wilt deze graag lezen? Geef het door, dan overwegen we de aankoop ervan,