Communicatie

Ouder- en leerlingencommunicatie

Hier volgt meer informatie over hoe de communicatie met ouders en leerlingen ingevuld wordt. Als centraal communicatiekanaal maken wij gebruik van een app:

Marne college app

 Ook in schooljaar 2022-2023 vormt de app* het centrale communicatiekanaal tussen ouders en de school. In de app:

 • Bekijkt u al het nieuws van de school;
 • Ontvangt u formulieren, enquêtes of afspraakplanners die u kunt invullen;
 • Kunt u via berichten gemakkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of jaarlaag van uw kind(eren);
 • Bekijkt u de jaarkalender;
 • Kunt u ziekmeldingen doorgeven of verlof aanvragen

*Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van de berichten , mededelingen en formulieren aan hen gericht.

Informatie
Veelgestelde vragen en tips leerlingen
Informatie
Veelgestelde vragen en tips ouders

Schoolwiki Marne college

De schoolwiki Marne college vormt de digitale schoolgids, het is de infobank waar voor leerlingen en ouders veel extra informatie is te vinden. Hieronder een opsomming van de vaste documenten die via de schoolwiki beschikbaar zijn:

 • Overgangsnormen 2022-2023
 • Examenreglementen vmbo en havo/vwo 2022-2023
 • Huisregels leerlingen 2022-2023
 • Leerlingenstatuut 2022-2024
 • Lessentabellen 2022-2023
 • LOB-kalenders 2022-2023
 • Meldplicht- en klachtenregeling
 • Specifieke schoolkosten en ouderbijdrage 2022-2023
 • Schoolondersteuningsprofiel van de school 2018-2022
 • Programma's van toetsing en afsluiting (PTA) 2022 - 2023
 • Gebruik laptop en protocol sociale media
 • Reglement voor het gebruik van ICT Faciliteiten
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Schoolplan 2021 - 2025
 • Schoolveiligheidsplan (incl. klachtenregeling, pestprotocol)

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende geplande momenten waarop ouders en school contact hebben. U wordt hiervoor uitgenodigd. Het gaat ten eerste om ouderavonden waarbij ouders gezamenlijk worden geïnformeerd over schoolse aangelegenheden. Daarnaast zijn er de driegesprekken, gesprekken van ouder en leerling met de mentor. Tenslotte zijn er in het vmbo nog "tienminutengesprekken" waarbij u samen met uw kind kunt spreken met de vakdocenten van uw kind.

Informatieverschaffing aan ouders

De school heeft een wettelijke plicht om over de vorderingen van leerlingen te rapporteren aan de ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig zijn

Bij de informatieverschaffing aan ouders is het van belang om na te gaan wie het ouderlijk gezag heeft, omdat de aard van de informatie die de school mag verstrekken afhankelijk is van de vraag of de ouder al dan niet het ouderlijk gezag heeft. De informatieverstrekking tussen school en ouders verloopt meestal probleemloos. Echter hierbij kunnen problemen ontstaan, wanneer de ouders gescheiden zijn en de communicatie tussen de ex-partners is verstoord.

In het Protocol informatieverschaffing aan ouders wordt uiteengezet hoe de school handelt wanneer het gaat om de informatieverschaffing aan ouders.

→ Protocol informatieverschaffing aan ouders